Kognitivně-behaviorální terapie (KBT)

Kognitivně-behaviorální terapie vznikla v druhé polovině 20. století integrací dvou přístupů behaviorální a kognitivní terapie. KBT terapie je krátkodobá, strukturovaná psychoterapie. Zaměřuje se na řešení konkrétních problémů a potíží, se kterými klient přichází za terapeutem, dále na dosahování specifických, předem stanovených cílů pomocí řady psychologických metod. Klient se těmto metodám za podpory terapeuta aktivně učí, aby byl po skončení terapie schopen tyto metody používat samostatně.

Kognitivně-behaviorální terapii lze využít v situaci, kdy je klient ochoten spolupracovat, je motivován ke změně, je schopen přiměřeně komunikovat a dále je schopen popsat své myšlenky, pocity a situaci, kdy se vyskytl problém, se kterým přichází do terapie. Příklad kognitivně-behaviorální terapie naleznete v našich psychoterapeutických příbězích.

Základní rysy KBT

 1. Je obvykle relativně krátká, od počátku časově omezená.
 2. Je strukturovaná a cílená.
 3. Terapeutický vztah je založen na otevřené, aktivní spolupráci.
 4. Opírá se o poznatky teorie učení a kognitivní psychologie.
 5. Zaměřuje se především na přítomnost a na budoucnost.
 6. Zaměřuje se na konkrétní, jasně definované problémy.
 7. Stanovuje si konkrétní, funkční cíle.
 8. KBT se zaměřuje primárně na pozorovatelné chování a na vědomé psychické procesy.
 9. V KBT se uplatňuje vědecká metodologie (pozorování, zaznamenávání faktů, měření frekvence, intenzity a délky trvání pozorovaných jevů, vytváření ověřitelných hypotéz a jejich testování)
 10. Cílem KBT je soběstačnost klienta.

Indikace KBT

 • Úzkostné poruchy (specifické fobie, agorafobie, panická porucha, sociální fobie, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantně kompulzivní porucha, posttraumatická stresová porucha, hypochondrická porucha, somatoformní porucha)
 • Depresivní porucha (akutní depresivní fáze, prevence relapsu deprese)
 • Schizofrenie
 • Bipolární afektivní porucha
 • Poruchy příjmu potravy
 • Sexuální dysfunkce
 • Závislost na alkoholu a jiných návykových látkách
 • Mentální retardace a autismus
 • Poruchy chování u dětí
 • Manželské, partnerské a rodinné problémy
 • Poruchy osobnosti
 • Chronické somatické nemoci

KBT terapeuti v Psychoterapeutickém centru Řipská